optimista országok

Thaiföld 100%Közép-Afrikai Köztársaság 100%Venezuela 100%
Argentína 100%Seychelle-szigetek 100%Zimbabwe 100%
Szamoa 100%Panama 93%Ruanda 87%
Brunei 77%Amerikai Virgin-szigetek 77%Ausztrália 74%
Jordánia 73%Szingapúr 67%Nicaragua 67%
Ciprus 63%Namíbia 63%Olaszország 63%
Görögország 62%Írország 62%Finnország 62%
Izrael 61%Azerbajdzsán 60%Maldív-szigetek 60%

nyitóoldal > forum > Elvált apák,apuk,édesapák

A weblap ezen funkciójához be kell jelentkeznie a rendszerbe.

Amennyiben még nincs felhasználóneve, jelszava itt regisztrálhat!

« Első   « Elöző  1 [2] 3 4 5  Következő»   Utolsó »
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-18 20:16:49
Még mielött feljelentést tennél elötte légyszíves a saját kuplerájodban tegyél rendet,és vedd végre észre azt a nagy gerendát ami a szemedben van.
Elvált apák,apuk,édesapák, Seer Árpád, 2010-05-18 19:51:38
Ugye Imre! Tehát gyermekem sérelmére való cselekededdel haggyál fel., mert kötelességem lesz feljelentés tennem ellened. Mai perbeli előadásodhoz csak annyit fűznél hozzá, hogy jó lenne, ha fikciók helyett bizonyítékot is bemutatnál. Gondolok például arra, hogy elmesélhetnéd a bíróságnak ahogy a kapcsolattartást elősegítetted. Ja és mivel a kapcsolattartást 6 éve nem biztosítjátok ezért kiskorú veszélyeztetésért ismét megteszem ellenetek a feljelentést. Elvégre elvárásotoknak meg kell felelnem. Valamint ismét kérem a gyermekelhelyezés megváltoztatását. További szép napot Árpi
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-17 19:14:36
Ugye Árpád?
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-17 19:14:15
KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE A kiskorú veszélyeztetése a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlıdését veszélyeztetı magatartásokat öleli föl. E magatartási körbıl bizonyos cselekményeket - súlyosságuk folytán - kiemel és önálló esetként súlyosabban büntet a törvény. A cselekmények jellegétıl függıen alakul az elkövetıi kör is. A bőncselekmény elsı alakzata Kiskorú veszélyeztetését valósítja meg az a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlıdését veszélyezteti. A bőncselekmény elkövetési magatartása A bőncselekmény elkövetési magatartása a nevelésre, felügyeletre vagy gondozásra vonatkozó kötelezettségek súlyos megszegése. A nevelés a kiskorú testi, értelmi és erkölcsi fejlıdésére irányuló pedagógiai tevékenység. A felügyelet a kiskorú életének, tevékenységének rendszeres figyelemmel kísérése, ellenırzése. A gondozás a kiskorú szükségleteinek - elsısorban a fizikai, testi szükségleteknek - a kielégítését, feltételeinek biztosítását jelenti. Így a nevelés körébe tartozik a gyermekekkel való szellemi foglalkozás, tanulás. A felügyelet körébe a gyermekek szabadidejének ellenırzése, míg a gondozás körébe ruházattal és élelemmel való ellátásuk. Ezeket a kötelezettségeket elsısorban a családi jog határozza meg, azonban egyéb jogszabályok mellett (például pedagógusok, óvónık esetén) az erkölcsi, etikai normák és az adott közösség szokásai is irányadóak. A kötelességszegés A kötelességek megszegése az elkövetési magatartás lényegi eleme. A törvény azonban ennek fokát is meghatározza, amikor súlyos kötelességszegésrıl szól. Így ha a szülı nem mindennap fürdeti meg kisgyermekét vagy nem ad neki néhány napon keresztül ebédre meleg ételt, vét ugyan az optimálisan elvárandó szülıi magatartási normákkal szemben, de csak kisebb mértékben. Súlyos kötelességszegést általában az valósít meg, aki még a nevelés, felügyelet vagy gondozás társadalmi közgondolkodás szerinti minimumát sem teljesíti. Így, aki gyermekét hosszabb idın keresztül étlen-szomjan tartja, aki betegség esetén nem viszi idıben orvoshoz, vagy napokra felnıtt felügyelete nélkül hagyja, vagy italozó életmódja mellékhatásaként rendszeresen pszichés nyomásnak, rettegésnek teszi ki. A kötelességszegés ilyen szintjét egyszeri magatartással is elıidézheti az elkövetı, ha például bántalmazza gyermekét, vagy huzamosabb idın keresztül nem viszi iskolába (néhány alkalom még nem bőncselekmény). 2 A bőncselekmény elkövetıje A bőncselekmény elkövetıje csak a kiskorú nevelésére, gondozására vagy felügyeletére köteles személy lehet. E körbe elsıdlegesen a kiskorú szülei, a velük azonos jogokat gyakorló örökbefogadók illetve gyámok tartoznak, de ezen túl azon személyek is, akik - például foglalkozásuknál fogva - kötelesek e szabályok és kötelezettségek betartására. Így a tanár, az orvos vagy a sportegyesületben edzıként dolgozó személy is. Nincs jelentısége, hogy az adott személy állandóan vagy ideiglenes jelleggel került ebbe a pozícióba, mint ahogy annak sem, hogy e körben kifejezett megbízás alapján tevékenykedik-e. Így aki az áruházban síró kisgyermeket pártfogásába veszi, ugyanúgy köteles e normákat a gyermekkel való érintkezése során betartani, mintha a szülei bízták volna rá. A bőncselekmény befejezetté válása A bőncselekmény akkor válik befejezetté, ha a kötelességszegı magatartás eredményeként, azzal okozati összefüggésben a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlıdése veszélybe kerül. Ez minden esetben függ a kiskorú életkorától, valamint az elkövetés körülményeitıl és a kiskorú erkölcsi, értelmi fejlettségétıl. A bőncselekmény befejezettségéhez nem szükséges az értelmi, erkölcsi vagy testi fejlıdés tényleges sérelme, elég, ha ennek veszélye fennáll. A bőncselekmény második alakzata Szintén kiskorú veszélyeztetését követi el a nagykorú személy, ha kiskorút bőncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására rábír, vagy rábírni törekszik. E magatartásért azonban csak akkor felel, ha tevékenysége ennél súlyosabban fenyegetett bőncselekményt nem valósít meg. A bőncselekmény alanya azonban csak 18. életévét betöltött személy lehet. E tekintetben nem feltétel, hogy a személy a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles legyen. A bőncselekmény elkövetési magatartása Az elkövetési magatartás a bőncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására történı rábírással illetve rábírni törekvéssel valósul meg. A rábírás lényege, hogy az elkövetı a kiskorút szándékosan bőncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására ösztönzi. Ennek eredményeként alakul ki a kiskorúban a szándék, s kísérli meg adott bőncselekmény elkövetését vagy züllött életmód folytatását. A rábírni törekvés egy eredménytelen felbujtói magatartást foglal magában. Az elkövetı ugyan megpróbálta rábeszélni a kiskorút bőncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására, ez azonban hatástalan maradt. 3 A magatartások formái A rábírás vagy a rábírni törekvés számtalan formában megvalósulhat, ilyen lehet például, ha az elkövetı a kiskorúnak többször mesél arról, milyen jó üzlet az autófeltörés és az így szerzett tárgyak értékesítésébıl mi mindent vehetne magának. A magatartások megítélésénél figyelembe kell venni a kiskorú értelmi, erkölcsi fejlettségét, szellemi képességeit, hiszen bizonyos magatartások ezek függvényében bírhatnak szándékkiváltó hatással. Egy erıteljesebben befolyásolható, gyengébb szellemi képességekkel rendelkezı fiatal esetén egy kisebb pszichés ráhatás is elegendı lehet. A bőncselekmény és a züllött életmód fogalma A bőncselekmény fogalma alatt minden, a Btk. különbözı részeiben magatartást értünk, függetlenül attól, hogy a kiskorú ezért egyébként felelısségre vonható-e vagy sem - például gyermekkora vagy a szükséges magánindítvány hiánya miatt. Így ha 'csak' szabálysértés elkövetésére beszéli rá a kiskorút, a tényállás nem valósul meg. A züllött életmód folytatása a társadalom által elvetett, erkölcsileg súlyosan elítélendı életvitelt jelent. Ilyen ha a kiskorú ennek hatására prostituálttá válik, rendszeresen kábítószert fogyaszt vagy csavarog. Abban az esetben, ha a kiskorú életmódja a rábíró személy hatására negatív irányban változik ugyan, de az elızı szintet nem éri el (például leromlik a tanulmányi eredménye), vagy ha ez a kifogásolható magatartás csak eseti jelleggel fordul elı (például néhányszor berúg), a felnıtt akkor sem büntetendı. A bőncselekmény befejezetté válása A bőncselekmény akkor válik befejezetté, ha az elkövetı a tényállásban meghatározott magatartásokat tanúsítja. Nincs jelentısége ezek sikerességének, hisz az eredménytelen felhívás is büntetendı. Rábírás esetén az elkövetı felhívásának eredményeként a kiskorú megkísérli vagy befejezi a felhívásban foglalt bőncselekmény elkövetését. Abban az esetben, ha ez utóbbi bőncselekmény törvényi büntetési tétele súlyosabb, mint a kiskorú veszélyeztetéséé, akkor csak azért fogják felelısségre vonni. Azonos vagy enyhébb büntetési tételő cselekmények esetén azonban kiskorú veszélyeztetését is megállapítja halmazatban a bíróság. A kiskorú személy életkorának jelentısége A minısítés körében jelentısége van annak is, hogy hány éves a kiskorú. Ha a befolyásolt személy a bőncselekmény elkövetésekor a 14. életévét még nem töltötte be, büntethetıségi akadály fennállta folytán nem felelhet cselekményéért. Ez esetben - minthogy a felnıtt a gyermekkorút rábeszélése eredményeként, mint eszközt használta fel az adott bőncselekmény elkövetésére - közvetett tettesként vonják felelısségre. Ha a felhívott személy a cselekmény elkövetésekor a 14. 4 életévét már betöltött, de 18. életévét még nem haladta meg, fiatalkorúként vonható felelısségre. A bőncselekmény harmadik alakzata A kiskorú veszélyeztetése akkor is megállapítható, ha nagykorú kiskorúval kényszermunkát végeztet. Így például ha a kiskorút ellenszolgáltatás nélkül saját akaratával ellentétes tevékenység folytatására kényszeríti, vagy ha olyan körülményeket teremt, ahol a gyermekek egészsége, biztonsága vagy erkölcsi fejlıdése egyben veszélybe is kerül
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-13 11:12:11
Tisztelt leendő honatya(seer árpád) Nem önkritikát gyakoroltunk a párommal,hanem sajnálatot éreztünk azon szerencsétlen gyerekek iránt akik a te nevelésed alatt szenvednek.Remélem a pénzt okosan használod fel!!!!!!!!!!!!
Számlát lécci küld el,hogy mire költötted!!!!!
Nem szeretnénk,ha a te torkodon csúszna le,ital vagy étel formájában.
Egyébként jó lennem,ha a gyaéázkodó és perverz leveleidet,nem az élettársad vagy a kislányod nevében írogatnád,mert ezzel is csak arról teszel tanúbizonyságot,hogy egy pri**ív sza***ró b**ó vagy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!De mit várjunk egy olyan embertől aki csak gyerekeken tudja megmutatni micsoda férfi ember,de amikor valaki rászól egyből szalad a rendőrségre,mert meg fenyegették(fostos) ***MODERÁLVA!
Elvált apák,apuk,édesapák, Seer Árpád, 2010-05-13 07:47:54
Tisztelt Imre! Végre ön krtikát gyakoroltatok élettársaddal és beláttátok, hogy Dorottyát nálam helyezi el a bíróság. És ezért megkezdtétek a gyermektartási díj előtörlesztését. Csak így tovább. Remélem, hogy hat év után a kapcsolattartást is rendezni tudjuk. További szép napot kívánok!
Elvált apák,apuk,édesapák, , 2010-05-12 12:59:59
Kedves Imre, Nem nevelek gyereket, de TUDOM mi az amin változtatni kell! És ez a tudat, pont elég ahhoz, hogy legyen elég bátorságom megtenni. Itt nem az arcról van szó, hanem arról, ha valami nem jó, lehet hogy 50%-ban miattam nem jó. És akkor ezért kit hibáztatok? Egyedül MAGAMAT! MIa megoldás, kiprobáln iolyat amit eddig nem. Veszteni való nincs. Ha nem jön be, marad a husáng. De addig nem mondhatja, én mindent megtettem azért, hogy más legyen a helyzet. Ha Ön lép, nem kell sok és látni fogja amásik is lép. Vagy mindketten a vizbehullanak, ahogy a két (o)kos esete is!
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-12 12:24:10
Kedves Márk! Nem tudom,hogy nevelsz-e gyerekeket,de ha igen nem hiszem,hogy akkor is ilyeneket írnál,ha a te gyermekeidet veszélyeztetné egy ilyen ember. A nyújtsd oda a másik orcádat is az már 2000-évvel ezelött sem működött.
Elvált apák,apuk,édesapák, , 2010-05-11 08:02:19
Kedves István, Megbocsátás. Addig amig, gyűlölet és harag van önben, ha ránéz arra az emberre, vagy ránéz arra a gyrekere, és eszébe jut az az ember, akkor Ön szerint kinek árt? Önmagának. A stressz öl, szokták mondani. De miért is? Az immunrendszerünk, az agyunk ugy lett kitalálva, ugy müködik, ha stressz ér bennünk, váratlan helyzet, akkor besűrűsödik a vérünk. Ez egy védekezési mehanizmusa a szervezetünknek. Ha besűrűsödik, és ez nem egyszer történik az életben, akkor ebből alakul ki a vérrög. Ami ugye tudjuk, hogy halálos. Én azt javaslom, gondolja végig, ha meghal, azért mert sokat idegeskedik, kinek árt vele? Azoknak akik szeretik Önt. A családjának, a gyerekeinek, s végső soron saját magának, hiszen nem fogja látni felnőni azt akit szeretne. Tehát mi a megbocsátás? Önvédelem.
Elvált apák,apuk,édesapák, Marosi István, 2010-05-10 19:02:51
Kedves Rózsahegyi Márk kiváncsi lnnék akkor mit mondana ha ez a retek ember a maga gyerekeit fenyegetné a maga gyerekeinek nem adna vacsorát,vagy a maga gyerekét nem adná vissza mert ellopta,vagy a maga gyereke feje mellé vágna husvágó bárdot az ajtó félfába.Az ilyen emberrel nem lehet emberi modon beszélni,engem az vigasztal azok a gyerekek felnőnek és nem felejtik el amit tett.
Elvált apák,apuk,édesapák, , 2010-05-10 11:41:34
:-( Ha már kijön a feszültség, az már egy lépés abba az irányba, hogy emberi módon lehet, lehessen egymással beszélni. Hölgyeim, Uraim az élet nem a harcról, hanem a megbékélsről, a tovább lépésről és a kölcsönös tiszteletről szól. Javaslom ennek tükrében a hirtelen felindulásból elkövetett fórum hozzászólásokat revidiálják, és tapsztalják mennyire pozitív tény, a ki nem mondott szó. Idővel ha tudatosan erre törekszenek, tapasztalni fogják ennek az egész civakodásnak CSAK vesztese van, senki nem nyer vele! Rövid az élet ez ilyen küzedelemhez, inkább energiájukat a 'közös' gyermekek fejlesztése irányába fordítsák. Legyen szép és derűs már a mai napjuk!
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-10 10:20:57
Köszönjük a havi 100-ft gyermektartásídíjjat:) Kedves Seer Árpád tudod az vigastsztal,hogy ezt neked többe kerűlt feladni. Ui:Ha a picilány felnő biztossan megköszöni a gondoskodásodat,és a rettenetes ÁLLDOZATOTT ami a havi 100 ft kifizetése jelent neked. Gondolom a bankodnál jót röhögnek rajtad,és szépen gazdagodnak belőled. Ne hidd,hogy ezt bárki is ráutaló magatrtásnak veszi,mert ez csak szórakozás részedről.Tisztelettel a pénzt természetessen vissza utaljuk,hogy tisztitó,és tetűírtó szert vehess a családodnak.
Elvált apák,apuk,édesapák, Marosi Istvánné Erzsébet, 2010-05-09 08:01:52
Biter Gyöngyi! Takarítani, meg mosogatni mikor tanít meg a drága párod?Nem kéne ösvényen közlekedni a lakásba! Meg nem veszítetted volna el a lányaidat vagy nem így van?Ez nem hazugság !!!!!!!!!!
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-08 20:19:43
Akkor elsem jössz?:(
Elvált apák,apuk,édesapák, Seer Árpád, 2010-05-08 19:44:56
Tisztelt Fórunozók! Nekem nincs szükségem arra, hogy más képviseljen. Biter Gyöngyinek pedig köszönöm itt a fórumon is amit rólam írt. Tisztelt Czrenner Imre csak tájékoztatásként közlöm, hogy nekünk együtt nem lesz tárgyalásunk. További szép napot Seer Árpád
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-08 19:33:08
Természetesen,ha véletlenül át helyezték a tárgyalásunkat egy másik ídőpontra akkor a dátum végett elnézést kérek előre is.Nekem még az eredeti ídőpontról van papírom.A többi komoly:)
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-08 19:28:17
Kedves Bitter Gyöngyi még sokat kell tanulnod az Árpádtól,többekközt olvasni vagy a számokat ismételjétek át,mert 18 az nem 25.Jah és nem 8:45,hanem 8:30 ha szabad kérnem.De ha te képviseled az Árpit akkor remélem addigra megtanulsz beszélni és nem fog fájni a gerinced(már ha van olyanod?). A tökéletes szülőre meg csak annyit,hogy ha olyan tökéletesek vagytok ,akkor miért vették el a két lányodat?!Anyaként szerintem le szerepeltél(szégyeld magad)! Viszont,ha Seer Árpád írogat a nevedben,akkor üzenem neki,hogy egyszer legyen végre férfi és ne más nevében írogasson,hanem merje adni hozzá a nevét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vagy a jogtudományába az is bele tartozik,hogy ne vállaljuk tetteinket és szavainkat.(Nyuszi:))Jah és ha nem gond én képviselem a páromat legközelebb,tudjátok hol?:)A legközelebbi viszont látásra,kevésbé szebb jövőt:)
Elvált apák,apuk,édesapák, Marosi Istvánné Erzsébet, 2010-05-08 06:35:25
Bocs elfelejtettem Marosi István vagyok az előbbi hozzászólás az enyém.
Elvált apák,apuk,édesapák, Marosi Istvánné Erzsébet, 2010-05-08 06:33:59
Kedves Biter Gyöngyi neked hogy-hogy tárgyalásod lesz Czrenner Imrével,igazán érdekes hogy mások nevében irogatsz Árpi 'apa' inkább a lányomat hoznád át. Csak égeted magad te idióta!
Elvált apák,apuk,édesapák, Biter Gyöngyi, 2010-05-07 22:06:02
Kedves Fórumozók! Sokat tanulok páromtól Árpitól. Többek között tárgyalni, számítógépezni és jogi, üzleti ügyekben kiigazódni. Ezért nyugodtan leirom, hogy párommal együtt tökéletes szülők vagyunk. Ezt bizonyítja a Marosi István és Czrenner Imre együgyű okoskodása is. Jut eszembe kedves Czrenner Imre 25-én pároddal tárgyalásunk lesz a bíróságon. Kellemes fórumozást kívánok minden kedves olvasónknak! Biter Gyöngyi
Elvált apák,apuk,édesapák, Czrenner Imre, 2010-05-07 12:47:22
Azt hiszem,engem teljes büszkeséggel tölt el,hogy Marosi Istvánban barátra leltem.De a legnagyobb büszkeséggel az fog eltölteni,ha Seer Árpádot gyerek közelébe nem engedik. Ui:Nem tudom miért érzem minden egyes írásodon kedves Biter Gyöngyi Seer Árpád eltorzult világszemléletét,csak nem ő ír helyetted?....Esetleg neked is meg mondja kinek,mikor,mit kell mondanod,mert azt nagyon érti a szerető párod. Egyébként fel a fejjel,mert még csak most jön a fekete leves,és akkor lessz szebb jövőt!!!!!!!!
Elvált apák,apuk,édesapák, Marosi István, 2010-05-07 08:48:53
Ja és büszke lehetsz a párodra aki megengedte hogy 1-hónapban 1-szer láthasd a gyermekeidet 3 teljes óra hosszára gratulálok.
Elvált apák,apuk,édesapák, Marosi István, 2010-05-07 08:46:36
Kedves Bitter Seer páros szerintem ti szerepeltetek le de nagyon,egyikőtök sem alkalmas a gyermek nevelésre.Az hogy a birósági döntés ellenére sem hoztad át a kislányomat ez a szereplésed vége.NEM VAGYTOK ALKALMASAK SZÜLŐNEK. AZTÁN SIRHATTOK EGYMÁS VÁLLÁN MERT 2-EN MARADTOK
Elvált apák,apuk,édesapák, Marosi Istvánné Erzsébet, 2010-05-07 08:25:06
Kedves Fórumozók! A leszereplés az nagyon jó volt Biter Gyöngyi csak éppen a te részedről!!!! 'Nem tudok beszélni, mert fáj a gerincem'kijelentésed röhelyes volt!!!!Marosi István megnyerte a pert!!!!!A lányok nála lesznek elhelyezve!!!Ez bírósági döntés!!!Büszke lehetsz,Árpi apára!!!Egyébként Biter nem is ismeri a billentyűzetet sem!!!
Elvált apák,apuk,édesapák, Biter Gyöngyi, 2010-05-06 22:19:34
Kedves Fórumozók! Ma volt szerencsém látni ahogy Marosi István megkezdte leszereplését a bíróságon. De sebaj, majd kisírja bánatát barátja Czrenner Imre vállán. És közeleg a jövő, mikor ez eljő Czrenner Imrének is. Hiszen az igazság nem a fórumon dől el, hanem az igaz tettekben. Büszke vagyok páromra Seer Árpádra ahogy családját képviselte és engem segített a tárgyaláson. Kellemes fórumozást kívánok minden kedves olvasónknak. Biter Gyöngyi
« Első   « Elöző  1 [2] 3 4 5  Következő»   Utolsó »

2019. január 1-től az Optimista Klub archiválódik. Mit szól ehhez?

Nekem mindegy.
Nem örülök, mert szeretem az oldalt.
Remélem nem lettetek pesszimisták?
Szívesen szervezném tovább. Kérlek lépj kapcsolatba velem!
korábbi szavazások